પ્રિય વાચકો,

પ્રભુ ને પ્રાર્થના કે આપ સર્વ  સાલ 2012 માં તન, મન અને ધન થી સમૃદ્ધ થાઓ.  
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु  निरामयः
सर्वे  भद्राणि  पश्यन्तु, मा कश्चिद दुखभाग भवेत्.


May all be happy. May all enjoy health and freedom from disease.
May all have prosperity and good luck.

May none suffer or fall on evil days.

કિશોર શાસ્ત્રી 

 

Advertisements